שלישי בשלייקס - הטבות בשלישי לאזרחים ותיקים

תקנון - שלישי בשלייקס+

תקנון
א. כללי 
1. פרויקט "שלישי בשלייקס+" מופעל על ידי חברת
דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ, הזוכה במכרז שערך המשרד לשוויון חברתי להקמה והפעלה של מועדון צרכנות. מטרת פרויקט "שלישי בשלייקס+" הוא להעמיד לרשות האזרחים הוותיקים כהגדרתם להלן אפשרות ליהנות מהטבות שונות בכל יום שלישי ובכלל זה את האפשרות לרכוש מוצרים ושירותים בהנחה.
2. הפעילות והקנייה בפרויקט כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
3. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.
4. רכישת שירות, ו/או מוצר ו/או הסתייעות בשירותי האתר מעידה על הסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה.
5. תקנון זה הוא כללי ומתייחס גם לפעולות שטרם הוחלט על ביצוען במסגרת הפרויקט ואין ללמוד מציון של פעולה כלשהי על מחויבות של החברה לביצועה.

ב. הגדרות
6. האתר –אתר הבית של פרויקט "שלישי בשלייקס+" המופעל על ידי חברת
"דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ".
7. "אזרח ותיק" – תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004 (נכון להיום גבר בגיל 67 ומעלה או אשה בגיל 62 ומעלה).
8. זכאי/זכאים – אזרח ותיק כהגדרתו בסעיף ב' (2) לעיל המקבל על עצמו את כללי התקנון.
9. המשרד – המשרד לאזרחים ותיקים.
10. החברה –
דולצ'ה ויטה ווי אוף לייף בע"מ מרחוב מנחם בגין 88, ת"א.
11. בית העסק/ספק – בית העסק ו/או הספק  המעניקים לזכאים הטבה ו/או שירות במסגרת פרויקט "שלישי בשלייקס+".
12. הטבות – מוצרים ו/או שירותים ו/או הפעלות ייחודיות ו/או נכסים ו/או זכויות המוצגים באתר והמסופקים על-ידי בית העסק לזכאי.
13. התקנון – תקנון זה.
14. פעולה – כל פעולה המתבצעת לשם בירור מידע ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצגים ו/או המוצעים באתר.
15. "מועדון" – מועדון הצרכנות "ותיקים ונהנים" שהוקם ומופעל על ידי החברה. 
16. פרויקט – פרויקט "שלישי בשלייקס+" – שמטרתו לקבוע את יום ג' בשבוע כיום התרבות, הצרכנות והפנאי של האזרחים הוותיקים.

תקנון זה הנו חלק בלתי נפרד  מתנאי ההשתתפות בפרויקט. אזרח ותיק העושה שימוש באתר זה ו/או מבקש לקבל הטבות במסגרת הפרויקט מקבל בכך על עצמו את כללי התקנון ומתחייב לפעול על פי הוראותיו.
כל משתתף בפרויקט
יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.

ג. מהות האתר

17. ההשתתפות בפרויקט מותרת אך ורק לזכאים: אזרחים ותיקים כהגדרתם לעיל.

ד. אחריות 
18. המשרד אינו צד לעסקה ו/או להטבה ואינו נושא בשום אחריות הקשורה לביצוע העסקה.
19. המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים  לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למוצרים ו/או לשירותים.
20. הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית.
21. על פי החוזים בין החברה לספקים, הספקים לקחו על עצמם  את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
22. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
23. השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם ("AS IS") לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק ו/או המשרד בגין תכונות השירות, יכולתו מגבלותיו או השירות ותכונותיהם.
24. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
25. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
26. הספק לא יהיה אחראי על התקנה של מוצר המחייב התקנה של טכנאי והתבצעה על ידי הלקוח.
27. במקרים בהם הרכישה נעשית באמצעות החברה, על אף שהאחריות מוטלת על הספק תטפל החברה בתלונות הלקוחות.

28. במקרים שבהם הרכישה נעשית ישירות מול בית העסק ו/או ספקים, מוטלת האחריות ישירות על בית העסק והספקים, הנוגעים בדבר. במקרה של תלונה יתבקש הלקוח לפנות ישירות לבית העסק, החברה תסייע בידי הלקוח לברר את התלונות.
29. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ו/או כל מקור אחר. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד המשרד ו/או החברה לעשות בהם שימוש כלשהו.

ה. הגנת הפרטיות שימוש במידע
30.  לזכאי ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר,  ישמרו במאגרי המידע של החברה. וישמשו על מנת להציע לו מבצעים ,הטבות ועדכונים.
31. הזכאי מתיר בזאת לחברה לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות לנתוני אוכלוסיות הזכאים.
32. החברה מחויבת לשמור את המאגר ופרטי הזכאים בהתאם לחוק מאגרי מידע ולא להעביר את פרטי הזכאים לצד ג', למעט למשרד שהוא הבעלים של המאגר. 
33.  לא חלה על הזכאי חובה חוקית למסור את המידע לחברה. יחד עם זאת יתכן שבהעדר נתונים לא יתאפשר לטפל בהזמנות ובפניות  הזכאי.

ו. המידע המוצג באתר על ההטבות והמוצרים.
34. הזכאים מתבקשים לעיין ב"דף ההטבה" ככל שיהיה בו יפורטו תנאים ספציפיים ומחייבים בקשר לכל הטבה ובכלל זה מספר ההטבות המוצעות.
35. המידע המופיע באתר נמסר על ידי בתי העסק המציעים את השירותים – החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא את נכונות הנתונים, אולם היא אינה אחראית לנכונות הנתונים ו/או המידע הנמסר על ידי הספקים לגבי המוצרים או השירותים, טיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, אחריות, מפרט טכני וכיו"ב.
36. תיאור ההטבה ו/או השירות ו/או המוצר המופיע באתר עשוי להיות חלקי בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים להטבה ו/או לשירות ו/או למוצר המבוקש יש לפנות, לפי העניין, לבית העסק ו/או לחברה.
37. החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח מחירים נמוכים, אולם מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי אותה הטבה, ובאחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים, בטרם שימוש בהטבה.
38. התמונות המתארות את ההטבות נועדו להמחשה בלבד.
39. אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת מוצר ו/או לשימוש בהטבה כלשהי ו/או לביצוע פעולות.
40. הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ו/או חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986, ככל שהוראות אלה חלות.

ז. מגבלות רכישה
43. מגבלות רכישה ביחס למוצרים מסוימים נקבעו, בהתחשב במגבלות התקציב, במגמה לאפשר למספר גדול ככל האפשר של זכאים ליהנות מההטבות המוצעות במסגרת הפרויקט.
44. המגבלות אינן חלות על מבצעים. לכל מבצע תקבע הגבלה (אם וכאשר) ותפורסם בנפרד.

ח. תהליך ההזמנה
41. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (לא כולל כרטיס "תייר" או כרטיסים נטענים). 
42. הפעולות לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
43. לאחר ביצוע ההזמנה יתקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
44. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כבת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק לאספקת המוצרים  בהתאם לתנאים שהוגדרו לכל מוצר, או שירות.

ט. שיבושים בהזמנה – ככל שמדובר ברכישה באמצעות המועדון
45. כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שהוזמנו, צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט במחשב המוקד באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב כרטיס האשראי. יתכנו תקלות ושיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי המוקד.
46. נתקבלה אצל הלקוח הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה כלשהי שאירעה במערכת בעת קליטת הזמנתו מומלץ לפנות אל שירות הלקוחות של מועדון ותיקים ונהנים  בטלפון 8840*.
47. היה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור של המוצר ו/או השירות, המחיר או בכל פרט אחר, רשאים הן הלקוחות והן מוקד ההזמנות ו/או הספק לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

י. אספקת המוצרים
48. יש להקפיד ולמלא פרטים מדוייקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים לחלוטין מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז -1977 ו/או בכל דין.
49. היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים לספקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
50. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופעים בעמוד המכירה של המוצר.
51. מועדי האספקה לה מתחייבים הספקים מצוינים בסמוך לכל מוצר. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה' למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את מועד האספקה.
52. לתשומת לב הזכאים: מוצרים הנשלחים לבית הלקוח יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל וישלחו לכתובת שנמסרו על ידי הזכאים  בתהליך רישום הצעתם בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות  תקנון זה.
53. החברה ו/או הספקים ו/או המשרד ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם. כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות מערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכת התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר וכיו"ב ) אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי אספקה. במקרים אלה רשאים הן הספקים והן החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
54. מוצרים שונים יכול שיסופקו באמצעות שליחים  או באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל ישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
55. זמני האספקה של המוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם. בביצוע הרכישה מצהיר הלקוח כי לא תהיה לו כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
56. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים. ובכפוף לרשימת הישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. היה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב  ביטחוני העלול לסכן את השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
57. במקרה של הובלה חריגה, (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

יא. מחירים ותשלומים
58. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
59. המחירים מפורסמים ומעודכנים על ידי בית העסק.
60. המחירים המפורסמים הינם  כפי שנמסרו ע"י בתי העסק ובאחריותם.

יב. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
61. ביטול הזמנה יעשה בהתאם לתקנון המוצר אותו מבקשים להחזיר, או תנאי ההזמנה המיוחדים להזמנה אותה מבקשים
 לבטל. יש לעיין בתקנון המוצר ו/או בתנאי ההזמנה.
62. במקרה בו המוצרים לא יהיו תקינים בעת קבלתם על ידי הלקוח, לא יחוייב הלקוח בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
63. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. זאת למעט מוצרים שהתברר שהם פגומים, במקרה של מוצר פגום ישלח הלקוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל את פניית הלקוח, הספק ישלח אליו שנית את המוצר על פי הזמנתו המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
64. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג'. לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

יג. הצהרת הזכאי
עם מתן פרטי הזכאי באתר, הזכאי מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר כלהלן:  כי ידוע לו כי הוא אינו מחויב למסור לחברה מידע; כי ידוע לו שהמידע והנתונים שהוא מוסר לחברה (להלן: "המידע") נמסרו מרצונו ובהסכמתו, כי ידוע לו שהמידע ישמר על ידי החברה (להלן: "צד ג'") ו/או מי מטעמה במאגר מידע ממוחשב הרשום ומתנהל על פי חוק וכי השימוש שתעשה החברה במידע יהא לצורך מתן שירותים והזכאי נתן את הסכמתו לכך; כי הזכאי מצהיר כי כל הפרטים שהוא נתן לחברה הנם מלאים ונכונים והוא מתחייב למסור לחברה ולעדכן אותה לאחר שיחול שינוי בכל פרט ו/או נתון נוסף אשר יגיע לידיעתו.

יד. הרשאות
65. הזכאי מאשר לחברה לשלוח אליו דואר אלקטרוני, מסרון ודיוור כתוב לפי הפרטים שהוא מסר , וזאת כל עוד הזכאי לא הורה אחרת. הזכאי מוותר על כל טענה או דרישה בקשר עם משלוח פרטי דואר אלקטרוני או דיוור כתוב או מסרון לכתובת שאינה מעודכנת, כל עוד הוא לא מסר עדכון כתוב בדבר הכתובת החדשה ובדק כי הכתובת החדשה עודכנה. 
66. הזכאי מאשר לחברה לקבל ולהחזיק מידע רלוונטי ככל הנדרש לצרכי הפרויקט, מתן הטבות וקביעת זכאויות, ושל הספקים ונותני השירותים, לרבות מידע ועדכונים שוטפים שהזכאי מסר, מידע שנאסף אודותיו במסגרת שימושו של חבר המועדון בשירותי המועדון ו/או כל פרט אחר הנדרש לצורך קביעת זכאויות ובקרת ביצועים וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור, וכן הזכאי מאשר לספקים ונותני השירותים למסור לחברה מעת לעת מידע ועדכונים כאמור, הכול בקשר עם השירותים שחבר המועדון ירכוש בעתיד או רכש בעבר, ובכלל זה לצורך חישוב זכאותו לשירותים. 
67. הזכאי מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או המשרד לאזרחים ותיקים ו/או מי מטעמם בגין שימוש במידע כאמור, לרבות כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

טו. זכויות קנין
68. המותג "ותיקים ונהנים" וכן המותג "שלישי בשלייקס+" והלוגו המופיעים באתר זה, נמצאים בבעלותו הבלעדית של המשרד ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מהמשרד.
69. המשרד נתן לחברה רשות שימוש במותגים הנ"ל לצורך הפעלת וניהול פרויקט "שלישי בשלייקס+" לרבות האתר והפעולות השונות הנדרשות לקידומו.
70. שאר פרטי המידע והסמלים המופעים באתר הם רכוש החברה ו/או בתי העסק ו/או הספקים המעניקים את ההטבות ומספקים את המוצרים ו/או השירותים, הינם סימני מסחר קנייניים של החברה ו/או בתי העסק ו/או הספקים ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.

טז. דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מקרה של מחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד ולהם הסמכות הבלעדית לדון בה.

יז. שאלות ובירורים
לרשות האזרחים הוותיקים יעמדו נציגי השירות של מוקד פניות הציבור בטלפון 8840* למתן מידע,תמיכה טכנית באתר זה . מענה אנושי יפעל בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 20:00. המענה האנושי לא יהיה פעיל בימי ו', בשבתות (כולל מוצאי שבת), ערבי חג וחגים.